Ž U R N A L d.o.o. Ljubljana

 

  Podjetje za finančno-računovodsko, knjigovodsko in
  administrativno-tehnično svetovanje in izvajanje storitev.

 

 
 
 
 
     
Nudimo sledeče storitve:    
 

V sklopu naših uslug vam nudimo kompletno vodenje računovodstva in svetovanje ali pa samo posamezne storitve, ki jih od nas zahtevate:

 • kontiranje in knjiženje verodostojnih računovodskih listin
 • pregled prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • obračun DDV
 • obračun plač, najemnin, pogodb
 • pregled terjatev in obveznosti
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • obračun obresti
 • poročila Davčni upravi, Banki Slovenije, Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, Statističnemu uradu, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • izdelava polletnih in letnih poročil (bilanca stanja, izkaz uspeha, obračun davka od dobička)
 • svetovanje